יום ד', יג’ באדר ב' תשע”ט
    דף הבית  |  צור קשר  |  לחץ להקמת אתר אישי באשכול אתרים  |  פורום פרטי לסטודנטים  |  HE  |  EN  

הוראות ונוהלי לימודיםתקופת הלימודים משך הלימודים, כולל פרויקט גמר או עבודת גמר הינו ארבעה סמסטרים. הקורסים מתקיימים בחלקם קמפוס בצלאל הר הצופים, ובחלקם בקמפוס ההיסטורי במרכז ירושלים. הלימודים יתקיימו בימים רביעי ושישי.פריסת לימודים תכנית הלימודים לתואר שני ניתנת לפריסה של עד 4 שנות לימוד. עבור תכנית חלקית ישלם הסטודנט לפי נקודות זיכוי. סטודנט שבחר בפריסת לימודים החל מהשנה הראשונה לתואר יחויב להצטרף במהלך שנה זו לשיעורי הסטודיו.1 שש"ש סטודיו /סמינר 2 נ"ז1 שש"ש הרצאה / תרגיל 1 נ"ז מפתח זה נקבע באקדמיה באישור הסנאטדרישות התכנית לקבלת תואר מוסמך בעיצוב אורבני 1. צבירת 46 נקודות זיכוי אקדמיות במסגרת קורסי התוכנית. 2. מילוי סך החובות האקדמיות כפי שנקבעו בקורסי התכנית. 3. עמידה בכל מטלות הקורסים שפורטו לעיל, על פי לוח הזמנים הנדרש על ידי המרצים. דרישות אלה כוללות הכנת ביבליוגרפיה, הגשת עבודות ביניים ועבודות מסכמות בכתב. בכלל מטלות אלה נמנים:  שלושה פרויקטים העוסקים בתכנון של מרחב אורבני על כל מסמכיהם בסטודיו עיצוב.  שתי עבודות בהיקף סמינר על יסוד תשתית ביבליוגרפית מבוקרת ובהיקף אקדמי מלא כמקובל בלימודים לתואר מוסמך.  עבודת רפרט במסגרת לימודי הסמינר.  פרויקט גמר:  פרויקט הגמר צמוד ללימודי עיצוב אורבני לאחר השלמת כל חובות התוכנית. פרויקט עיצובי מלווה דו"ח עיוני בהיקף ממוצע של 6,000 מילים, וכן חומרים חזותיים נלווים לפי המתבקש. הפרויקט ייתמך ברפרט ביבליוגרפי מבוקר ויוכיח יכולת הבנה, ניתוח וביקורת של גוף הידע הרלוונטי לפרויקט. 4. קבלת ציון 70 לפחות בשיעורי הסטודיו וציון 60 לפחות בשאר קורסי התכנית. 5. קבלת ציון ממוצע של 70 לפחות בכלל קורסי התכנית. 6. תשלום מלוא שכר הלימוד ותשלומי החובה האחרים כפי שנקבעו על ידי האקדמיה. 7. החזרת כל הציוד והספרים הנמצאים ברשות הסטודנט והשייכים לאקדמיה.הצטיינות בלימודים ממוצע הציונים יכלול את כל הקורסים שנלמדו במהלך התואר השני. הצטיינות יתרה - תינתן לסטודנט שממוצע ציוניו הנו 95 ומעלה. הצטיינות - תינתן לסטודנט שממוצע ציוניו הנו 90 ומעלה. במידה ולא יהיה סטודנט כזה תינתן הצטיינות לחלק העליון של 5% מהסטודנטים הראשונים בתנאי שממוצע ציוניהם יהיה מעל 85. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' בסוף שנה א' תבדוק ועדת הציונים את מצבם הלימודי של הסטודנטים. לצורך מעבר משנה א' לשנה ב' בתכנית על כל סטודנט לקבל ציון ממוצע של 70 לפחות בקורסי הסטודיו ולהשלים שני שליש מחובותיו בחטיבה השנייה בתוכנית - תיאוריה והיסטוריה של תבנית עיר. לאור גיליון ציוניו של הסטודנט ועמידתו בדרישות הנ"ל תקבע הועדה את המשך לימודיו. כמו כן בסמכות הועדה, במידת הצורך, להמליץ בפני ועדת ההוראה של התכנית להעביר סטודנט לסטטוס "על תנאי" למשך סמסטר אחד בלבד בשנה"ל הבאה ולקבוע תנאי פרטני להמשך לימודיו כגון: דרישה לחזרה על קורסים, הגשת תיק עבודות או קביעת דרישות אקדמיות נוספות מעבר לתכנית הלימודים הרגילה. בתום סמסטר אחד במעמד "על תנאי" תתכנס הועדה מחדש לדון במצב לימודיו של הסטודנט. הועדה תוכל להחליט להסיר סטטוס "על תנאי", להאריכו לסמסטר אחד נוסף או להודיע לסטודנט על הפסקת לימודיו.ציוני סטודיו 0-59 נכשל 60-69 ממשיך על תנאי 70-95 עוברמועד הגשה מיוחד השלמת חובות בקורס/סטודיו (שלא הושלמו מסיבות כגון מילואים או מחלה) תאושר לאחר הגשת מכתב לוועדת הוראה. בקשה זו חייבת לכלול המלצת המרצה האחראי על הקורס/סטודיו, ויש להגישה מיד עם שובו של הסטודנט ללימודים. פרסים ומלגות1) מלגות הצטיינות בלימודים לשנה ב':מדי שנה יוענקו מספר מלגות לסטודנטים מצטיינים במיוחד על סמך הישגיהם בלימודים בשנת הלימודים הקודמת. גובה המלגה יקבע בהתאם לאפשרויות התקציביות בכל שנה.קריטריונים: המלגה תינתן על סמך הישגים לימודיים בלבד זכאים למלגה סטודנטים מן המניין אשר עמדו בכל הקריטריונים למעבר משנה א' ל-ב' ללא חובות אקדמיים בלימודים העיוניים והמעשיים. המלגה יכולה להינתן בנוסף למלגת סיוע בשכר לימוד על בסיס סוציו אקונומי.הרכב הועדה:הסטודנטים יאותרו, יומלצו וידורגו ע"י וועדת ההוראה של התכנית בתיאום עם וועדת המלגות של האקדמיה.2) מלגות TA:מדי שנה יוענקו מלגות TA לתלמידים מתכניות התואר השני על פי האפשרויות התקציביות בכל שנה. המלגות תינתנה תמורת 90 שעות עזרה בהוראה בקורסים נבחרים מהתואר הראשון. קריטריונים:המלגה תינתן לסטודנטים מצטיינים הסטודנטים יבחרו בהתאם לצרכי מחלקות התואר הראשון הרלוונטיות. זכאים למלגה סטודנטים מן המניין אשר עמדו בכל הקריטריונים למעבר משנה א' ל-ב' ללא חובות אקדמיים בלימודים העיוניים והמעשיים. המלגה יכולה להינתן בנוסף למלגת סיוע בשכר לימוד על בסיס סוציו אקונומי.הרכב הועדה: ראש תכנית התואר השני ,ראש המחלקה בתואר הראשון, דקאן הסטודנטים.3) מלגת קיום מלאה לעידוד יצירה ומחקר לכישרונות בולטים:האקדמיה תעניק בכל שנה מלגת קיום מלאה אחת בכל אחת מהתכניות, לבוגר/ת התואר הראשון בעל/ת כישורים יוצאי דופן. המלגה תאפשר לסטודנטים הנבחרים להיות משוחררים מתשלום שכר הלימוד והקיום.קריטריונים: הגשת תיק עבודות המלצות מן התואר הראשוןהרכב הועדה: ראש התכנית, שלושה מרצים מצוות התכנית, שלושה אנשי מקצוע בכירים בישראל (מעצבים/אמנים/ארכיטקטים), דקאן הסטודנטים.4) מלגות דיקנאט הסטודנטיםקבלת מלגות על רקע התנדבות חברתית ועל רקע סוציו-אקונומי פתוחה בפני סטודנטים בתכנית התואר השני באמצעות דיקנאט הסטודנטים: מלגות על בסיס זכאות כלכלית - הזכאות נבדקת על בסיס הכנסה לנפש ומאושרת על ידי ועדת המלגות. לאחר בדיקת הזכאות מוענקות המלגות בדרגות שונות של חלקיות שכר הלימוד. הלוואה מקרן בצלאל - האקדמיה מאפשרת מתן הלוואות בגובה של מחצית משכר הלימוד. קרן מלגות אייסף- קרן אייסף הבינלאומית תומכת בסטודנטים הנבחרים על בסיס הישגים אקדמיים, מעורבות חברתית ומצב כלכלי. חברי התכנית נדרשים לפעילות חברתית בהיקף של 4 שעות שבועיות ובנוסף, עליהם להשתתף במפגשי הכשרה ותכנית עיונית שנועדה לפתח מנהיגות חברתית. על פי דרישות הקרן, זכאים לפעול במסגרת הקרן רק סטודנטים אשר הגישו בקשה לקבלת מלגת סיוע מבצלאל ונמצאו זכאים למלגה. פר"ח - פעילויות פר"ח כוללות מספר רב של תוכניות באזורים שונים בארץ.

 
 
אודות התוכנית
חדשות וארועים
גלריה
מאגר מידע
פורום